Saturday 10 October 2015
Former Inquiry Commission’s release of timeline “blatant attempt to conceal truth by pre-empting impartial inquiry”: MDP thumbnail

Former Inquiry Commission’s release of timeline “blatant attempt to conceal truth by pre-empting impartial inquiry”: MDP


The Maldivian Democratic Party (MDP) has condemned the former three-member Commission of National Inquiry (CNI) after it yesterday released a ‘timeline of events’, calling it a “blatant attempt to conceal the truth by pre-empting an impartial inquiry.”

The initial three-member panel was appointed by President Mohamed Waheed Hassan to investigate the controversial circumstances that brought him to power. It was boycotted by the ousted MDP, who contended that its members had been appointed by those it was accusing, and it was not credible or impartial.

The Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG) and civil society groups concurred, and pressured the government to reconstitute the commission to include a nominee representing former President Mohamed Nasheed, a retired foreign judge, and UN and Commonwealth monitors. Earlier this week the government announced it had accepted the 13th nominee proposed by Nasheed, Ahmed ‘Gahaa’ Saeed.

However yesterday the three-member panel released a 282-point ‘timeline of events’, for the stated purpose of “asking for public opinion”.

“It is unacceptable that a committee that has been discredited by the civil society, members of the public and the international community should proceed to make public its findings, ahead of the commencement of the work of a restructured commission,” said MDP’s Spokesperson Hamid Abdul Ghafoor, in a statement on Thursday.

“It is incomplete, biased and reveals the malicious intent of the Commission,” he said, adding that neither former President Nasheed nor any MDP member had given testimony to the commission before it released its findings.

The agreement for a restructured commission was brokered by the Commonwealth’s Special Envoy to the Maldives, Sir Donald Mackinnon, “just two days ago”, Ghafoor noted, a move praised in public statements by the UN, Commonwealth and the UK Foreign Office at the time.

“The publication of the findings of the commission is a blatant attempt by the government to pervert the course of justice. This is in flagrant disregard for the appeals of the international community, including the CMAG, which had demanded that the composition of the Committee be changed to make it impartial, independent, credible and more broadly acceptable,” Ghafoor said.

“This conduct by the current Commission is further confirmation that the real mandate of this Commission is to conceal the truth and absolve the perpetrators of the coup from guilt.”

President’s Office Spokesperson Abbas Adil Riza said the CNI was entitled to ask for public support, “and the government has no views about it, as the commission is independent.”

“We see no wrong-doing in [the commission] requesting public support,” Riza told Minivan News. “The government’s view is that the inquiry is fully independent and that it can ask for help where it wishes.”

Asked whether canvassing public opinion was in the commission’s mandate when it was set up, Riza stated that the commission had a mandate to “find the facts from January 14 to February 7”.

At to whether the timeline was relevant, given that the reconstituted commission would presumably be starting from scratch, Riza said “it is up to the commission to determine that.”

Attorney General Azima Shukoor meanwhile today told local media that administrative work had begun to formulate the new CNI.
Shukoor told local newspaper Haveeru that the new commission needed to be established by a new presidential decree, which was currently being drafted in time for President Mohamed Waheed’s return from the UK.
She also said that work is being carried out drafting the procedures and principles of the commission, as well as the code of conduct for the commission members with advice of senior members of the commission. Shukoor also said that the three-member panel had taken not wage or allowances for the work they had done  up until now.

Minivan News was awaiting a response from the Commonwealth at time of press.

Likes(0)Dislikes(0)

COMMENTS
Share what comes to your mind...

COMMENT NOW

  1. Mohm Shiraz "… baagees still need more time to rob the coffers".

   OK, Gayoom and cronies did rob a lot in their 30 years. But the robbing done by Anni and his thugs were much more during their 3 years.

   Likes(0)Dislikes(0)
  2. here come the true MDP members comments. This is why the dictator and the traitor Anni was asked to resign.

   Anni and his alliance were trying to eradicate the Islam from Maldives and there are number is cases where we can prove his actions .

   MDP thugs and his allies need to know that Maldives will remain as Islamic country and you guys will not be able to change that.

   Likes(0)Dislikes(0)
  3. here come the true MDP members comments. This is why the dictator and the traitor Anni was asked to resign.

   Anni and his alliance were trying to eradicate the Islam from Maldives and there are number is cases where we can prove his actions .

   MDP thugs and his allies need to know that Maldives will remain as Islamic country and you guys will be able to change that.

   Likes(0)Dislikes(0)
  4. @Moosa rasheed on Sat, 9th Jun 2012 11:12 AM 

   On the contrary, I salute the Arabs. They have hit a pot platinum, and they are still going strong.

   What I don't like is the deception there in.

   Likes(0)Dislikes(0)
  5. @Ali Saleem on Sat, 9th Jun 2012 8:53 AM

   "Just as the brilliant concoction spun by the ignorant desert camel herders centuries ago, deceiving millions into endless tourism."

   Thank you pointing out the real truth behind this mass tourism business. The promoters of that industry is very keen on seeing a future stream of billions of fools doing the same thing.

   It is one of the worst forms of pagan worship anywhere. Doesn't it strike anyone as odd when these guys walk around in circles around a stone hut just as pagan Arabs did before Islam came about? They removed the statues, but kept the same pagan rituals!

   If God created this vast universe of billions of galaxies, stars planets and all matter that we know now exist in the universe, it strikes me as rather odd that he chose that little hut in the middle of an arid and inhospitable land as somewhere to remember him!

   Likes(0)Dislikes(0)
  6. މަސްވެރިންނޭ، ދަނޑުވެރިންނޭ، ޢަބްދުﷲ ގާޒީއޭ، ޣައިރު ގާނޫނޭ، ބުދޭ، އިޒްރޭލޭ، ޓެކުހޭ، މުސާރައޭ، ޕިއްލޭ އޭ ކިއީ ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ފިރުކައިގަންނަން. މިހާރު އެކަން ވެ ނިމިއްޖެ. މިހާރު މިފެންނަނީ:

   1- ޕިއްލޭގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނައިތަން
   2- ވަލިއްޔުލް އަމުރު ބޮޑު ބުދެއް އެތެރެކުރިތަން
   3- ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރުތަކާއި ޚިލާފުވާކަން.
   4- ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ޤާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށް ފައިން އަރާތަން.
   5- އިޒްރޭލް ބޯޓު ދިވެހި ޤަޥްމުގައި ޖެއްސިތަން.
   6- ޓެކްސް %8 އަށް ބޮޑުކުރަން ނިންމިތަން.
   7- ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން %15 އުނިކުރިތަން.
   8- ރަށްރަށުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓުނުތަން.
   9- އާސަންދަ ހުއްޓާލަން އުޅޭތަން
   10- ޔަހޫދީ ކުންފުންޏަކަށް، ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން މަހަކު 30،000،000.00 ރުފިޔާ-- އާދެ 30 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާތަން.
   11- ރައްޔިތުން ގައިގައި ތަޅާ ރޯނާގަންނަވާލާތަން.
   12- ރައްޔިތުންގެ މުދާ ފޭރިގަނެގެން ފުލުހުންދާތަން
   13- ފުލުހުން ރާވައިގެން ފުލުހުން އަމިއްލައަށް ފުލުހުންގެ ލަޝްކަރަށް ގާއުކައިގެން، ޢާންމުންގެ ބޮލުގައި އެ ތުހުމަތު އަޅުވާފައި، ޢާންމުން ހައްޔަރުކުރާތަން.
   14- ދުވާލަކު 3 ނޫނީ 4 ފަހަރު ކަރަންޓް ދާތަން.
   15- ޑޮލަރުގެ އަގު މައްޗައް ދާތަން.
   16- މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ނުލިބޭތަން.
   17- ސިޔާސީ ލީޑަރުން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް މުގުރައި ބޭރުމީހުން ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ވައްދާތަން. އެމީހުން ޕާރޓީ ތަކުގެ ބައްދަލުވުންދަތަކަށް ވައްދައި ޤާނޫނު މުގުރާތަން.
   18- ކޯޓު ތަކުން ޢަދުލް އިންސާފު ނުލިބޭތަން.
   19- ކޮރަޕްޓް މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބޭނުން އިރަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް ނިންމާ އެމީހުން ދޮވެ ސާފު ކުރާތަން.
   20- މީހުން މެރުމަށް ހިއްވަރުދޭ މީހުން އިސް ގާޒީންނަށް ތިބޭތަން. އެމީހުންގެ ސްލޫކު ރަނގަޅު ނޫނަސް ފިޔަވަޅު ނޭޅޭތަން.

   Likes(0)Dislikes(0)
  7. "Just as the brilliant concoction spun by the ignorant desert camel herders centuries ago,..."

   This is how athiests insult islam. This is how you know them. They will insult islam in any any thread they write. not because someone did anything to them, but because they are intolerant.

   Likes(0)Dislikes(0)
  8. shahid, you are right, anyone says anything against the cult will be an idiot or dumb ass.

   Likes(0)Dislikes(0)
  9. It’s a game. Who the hell cares what the truth is, it is the illusion of the truth, the way it’s packaged, and presented that matters.
   Whether Anni was trapped into shameful situation, when he asked a junior MNDF what he should do, and got the reply to ‘resign as the only choice’ OR it was a coup with millions of dollars changing hands, it does not matter now.
   1: does it matter now, president Amin Didi was executed?
   2: does it matter now, Qaddafi was hanged?
   3: does it matter now, whether kutti Nasheed asked for 12000 Mrf when he asked for some cash?
   No, the damage has already been done. If you want to gain back what is lost, it will have to be done out of norm, out of the box. Its the perception that matters, not necessarily the truth.

   Just as the brilliant concoction spun by the ignorant desert camel herders centuries ago, deceiving millions into endless tourism.

   It does not matter what the truth is, just how well you spun it to have the audience captivated and how long they stay deceived.

   Likes(0)Dislikes(0)
  10. The time line is out without MDP.Now MDP member will have to follow it.What an autocratic way to go about it. Can it be called Commissions timeline? why did they draft it in the first place?

   Likes(0)Dislikes(0)
  11. @ mode
   You have just contradicted yourself a dozen times in one blog. Idiot!

   Likes(0)Dislikes(0)
  12. "Because Anni surrounds himself with muppets who feed him Sula Shriaz soaked crack."

   And you still complain that he did?

   Likes(0)Dislikes(0)
  13. Anni resign because of his arrogance and supremacy and he does not want to give in anything and everyone else is supposed to obey him.

   Anni resigned because majority of the Maldivian were sick of him of violating our constitution, and his dictatorship.

   Maldivians never gave him 5 years warranty to rule the country on his terms and wishes and he was give and elected to be a president for maximum of 5 years term provided that he respect our constitution , respect our religion and our values.

   Since Anni had breached his oath, he himself realized that the majority of the people did not want him to be the president .This is why he resigned himself.

   Likes(0)Dislikes(0)
  14. @Rice on Fri, 8th Jun 2012 9:21 AM

   "Why did Anni resign? Can someone please tell me?"

   Because Anni surrounds himself with muppets who feed him Sula Shriaz soaked crack.

   Likes(0)Dislikes(0)
  15. Who has ever heard of an important national inquiry declaring what happened and all the details etc. before it has even been concluded????

   = Madness, or corruption..... You choose?!

   Likes(0)Dislikes(0)
  16. @ yaamyn
   "....don,t need anyones opinion".....? Your logic is incredible. Why don,t you just say "we want to ignor all the evidence and proof because the conclusion has already been decided despite the facts"

   Sadly, this is the mindset of our new coalition regime. They want power at all costs.

   Likes(0)Dislikes(0)
  17. There are know two ways of stealing the cookie from the jar..you just dont get caught that's all. But we already saw your hand in it. This is too small country to hatch big conspiracies. Now that you know, Why bother doing stupid things like this when clearly you intended to steal and get away using brute force...is the power of democracy getting to you baagee Waheed,Yameen,Gasim n Maumoon?

   Likes(0)Dislikes(0)
  18. again delaying, again tricks to postpone ... delayed justice is denied justice ... baagees still need more time to rob the coffers and to screw our future with all their games, tricks, looting, brutalising, abusing ... killing

   Likes(0)Dislikes(0)
  19. The gloves are off.

   Its war now.

   No other way when people are this disrespectful and arrogant.

   Likes(0)Dislikes(0)
  20. “The government’s view is that the inquiry is fully independent and that it can ask for help where it wishes.”

   This must be a world first again and a world record. There has been no inquiry of any kind in the world, wheren "public opinion" was gathered in this manner.

   When we have such polarised "opinions" on the events of 7th February, what kind of "opinion" are they expecting? And what do they intend to do with that opinion? These are important questions that need to be answered beforehand.

   The "public opinion" they get will be conflicting, confusing due to the lapse of time, inaccurate and anything but impartial. What exactly are going to do with such a chaotic pool of opinions?

   Their act of releasing this for "public opinion" has totally jeopardised whatever little credibility this commission had. After all, opinion is simply that, opinion and not facts!

   Likes(0)Dislikes(0)
  21. Work with me here, CoNI.

   Why oh why does a "fact-finding" mission need to request for 'public opinion' - or anyone's opinion for that matter?

   What is the purpose of releasing a "timeline of events" that is admittedly prepared without any input from the MDP or the President, and by a commission that is acknowledged to neither credible nor impartial.

   It is absolutely

   Likes(0)Dislikes(0)
  1. Work with me here, CoNI.

   Why oh why does a "fact-finding" mission need to request for 'public opinion' - or anyone's opinion for that matter?

   What is the purpose of releasing a "timeline of events" that is admittedly prepared without any input from the MDP or the President, and by a commission that is acknowledged to neither credible nor impartial.

   It is absolutely

   Likes(0)Dislikes(0)
  2. “The government’s view is that the inquiry is fully independent and that it can ask for help where it wishes.”

   This must be a world first again and a world record. There has been no inquiry of any kind in the world, wheren "public opinion" was gathered in this manner.

   When we have such polarised "opinions" on the events of 7th February, what kind of "opinion" are they expecting? And what do they intend to do with that opinion? These are important questions that need to be answered beforehand.

   The "public opinion" they get will be conflicting, confusing due to the lapse of time, inaccurate and anything but impartial. What exactly are going to do with such a chaotic pool of opinions?

   Their act of releasing this for "public opinion" has totally jeopardised whatever little credibility this commission had. After all, opinion is simply that, opinion and not facts!

   Likes(0)Dislikes(0)
  3. The gloves are off.

   Its war now.

   No other way when people are this disrespectful and arrogant.

   Likes(0)Dislikes(0)
  4. again delaying, again tricks to postpone ... delayed justice is denied justice ... baagees still need more time to rob the coffers and to screw our future with all their games, tricks, looting, brutalising, abusing ... killing

   Likes(0)Dislikes(0)
  5. There are know two ways of stealing the cookie from the jar..you just dont get caught that's all. But we already saw your hand in it. This is too small country to hatch big conspiracies. Now that you know, Why bother doing stupid things like this when clearly you intended to steal and get away using brute force...is the power of democracy getting to you baagee Waheed,Yameen,Gasim n Maumoon?

   Likes(0)Dislikes(0)
  6. @ yaamyn
   "....don,t need anyones opinion".....? Your logic is incredible. Why don,t you just say "we want to ignor all the evidence and proof because the conclusion has already been decided despite the facts"

   Sadly, this is the mindset of our new coalition regime. They want power at all costs.

   Likes(0)Dislikes(0)
  7. Who has ever heard of an important national inquiry declaring what happened and all the details etc. before it has even been concluded????

   = Madness, or corruption..... You choose?!

   Likes(0)Dislikes(0)
  8. @Rice on Fri, 8th Jun 2012 9:21 AM

   "Why did Anni resign? Can someone please tell me?"

   Because Anni surrounds himself with muppets who feed him Sula Shriaz soaked crack.

   Likes(0)Dislikes(0)
  9. Anni resign because of his arrogance and supremacy and he does not want to give in anything and everyone else is supposed to obey him.

   Anni resigned because majority of the Maldivian were sick of him of violating our constitution, and his dictatorship.

   Maldivians never gave him 5 years warranty to rule the country on his terms and wishes and he was give and elected to be a president for maximum of 5 years term provided that he respect our constitution , respect our religion and our values.

   Since Anni had breached his oath, he himself realized that the majority of the people did not want him to be the president .This is why he resigned himself.

   Likes(0)Dislikes(0)
  10. "Because Anni surrounds himself with muppets who feed him Sula Shriaz soaked crack."

   And you still complain that he did?

   Likes(0)Dislikes(0)
  11. @ mode
   You have just contradicted yourself a dozen times in one blog. Idiot!

   Likes(0)Dislikes(0)
  12. The time line is out without MDP.Now MDP member will have to follow it.What an autocratic way to go about it. Can it be called Commissions timeline? why did they draft it in the first place?

   Likes(0)Dislikes(0)
  13. It’s a game. Who the hell cares what the truth is, it is the illusion of the truth, the way it’s packaged, and presented that matters.
   Whether Anni was trapped into shameful situation, when he asked a junior MNDF what he should do, and got the reply to ‘resign as the only choice’ OR it was a coup with millions of dollars changing hands, it does not matter now.
   1: does it matter now, president Amin Didi was executed?
   2: does it matter now, Qaddafi was hanged?
   3: does it matter now, whether kutti Nasheed asked for 12000 Mrf when he asked for some cash?
   No, the damage has already been done. If you want to gain back what is lost, it will have to be done out of norm, out of the box. Its the perception that matters, not necessarily the truth.

   Just as the brilliant concoction spun by the ignorant desert camel herders centuries ago, deceiving millions into endless tourism.

   It does not matter what the truth is, just how well you spun it to have the audience captivated and how long they stay deceived.

   Likes(0)Dislikes(0)
  14. shahid, you are right, anyone says anything against the cult will be an idiot or dumb ass.

   Likes(0)Dislikes(0)
  15. "Just as the brilliant concoction spun by the ignorant desert camel herders centuries ago,..."

   This is how athiests insult islam. This is how you know them. They will insult islam in any any thread they write. not because someone did anything to them, but because they are intolerant.

   Likes(0)Dislikes(0)
  16. މަސްވެރިންނޭ، ދަނޑުވެރިންނޭ، ޢަބްދުﷲ ގާޒީއޭ، ޣައިރު ގާނޫނޭ، ބުދޭ، އިޒްރޭލޭ، ޓެކުހޭ، މުސާރައޭ، ޕިއްލޭ އޭ ކިއީ ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ފިރުކައިގަންނަން. މިހާރު އެކަން ވެ ނިމިއްޖެ. މިހާރު މިފެންނަނީ:

   1- ޕިއްލޭގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނައިތަން
   2- ވަލިއްޔުލް އަމުރު ބޮޑު ބުދެއް އެތެރެކުރިތަން
   3- ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރުތަކާއި ޚިލާފުވާކަން.
   4- ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ޤާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށް ފައިން އަރާތަން.
   5- އިޒްރޭލް ބޯޓު ދިވެހި ޤަޥްމުގައި ޖެއްސިތަން.
   6- ޓެކްސް %8 އަށް ބޮޑުކުރަން ނިންމިތަން.
   7- ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން %15 އުނިކުރިތަން.
   8- ރަށްރަށުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓުނުތަން.
   9- އާސަންދަ ހުއްޓާލަން އުޅޭތަން
   10- ޔަހޫދީ ކުންފުންޏަކަށް، ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން މަހަކު 30،000،000.00 ރުފިޔާ-- އާދެ 30 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާތަން.
   11- ރައްޔިތުން ގައިގައި ތަޅާ ރޯނާގަންނަވާލާތަން.
   12- ރައްޔިތުންގެ މުދާ ފޭރިގަނެގެން ފުލުހުންދާތަން
   13- ފުލުހުން ރާވައިގެން ފުލުހުން އަމިއްލައަށް ފުލުހުންގެ ލަޝްކަރަށް ގާއުކައިގެން، ޢާންމުންގެ ބޮލުގައި އެ ތުހުމަތު އަޅުވާފައި، ޢާންމުން ހައްޔަރުކުރާތަން.
   14- ދުވާލަކު 3 ނޫނީ 4 ފަހަރު ކަރަންޓް ދާތަން.
   15- ޑޮލަރުގެ އަގު މައްޗައް ދާތަން.
   16- މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ނުލިބޭތަން.
   17- ސިޔާސީ ލީޑަރުން ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް މުގުރައި ބޭރުމީހުން ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ވައްދާތަން. އެމީހުން ޕާރޓީ ތަކުގެ ބައްދަލުވުންދަތަކަށް ވައްދައި ޤާނޫނު މުގުރާތަން.
   18- ކޯޓު ތަކުން ޢަދުލް އިންސާފު ނުލިބޭތަން.
   19- ކޮރަޕްޓް މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބޭނުން އިރަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް ނިންމާ އެމީހުން ދޮވެ ސާފު ކުރާތަން.
   20- މީހުން މެރުމަށް ހިއްވަރުދޭ މީހުން އިސް ގާޒީންނަށް ތިބޭތަން. އެމީހުންގެ ސްލޫކު ރަނގަޅު ނޫނަސް ފިޔަވަޅު ނޭޅޭތަން.

   Likes(0)Dislikes(0)
  17. @Ali Saleem on Sat, 9th Jun 2012 8:53 AM

   "Just as the brilliant concoction spun by the ignorant desert camel herders centuries ago, deceiving millions into endless tourism."

   Thank you pointing out the real truth behind this mass tourism business. The promoters of that industry is very keen on seeing a future stream of billions of fools doing the same thing.

   It is one of the worst forms of pagan worship anywhere. Doesn't it strike anyone as odd when these guys walk around in circles around a stone hut just as pagan Arabs did before Islam came about? They removed the statues, but kept the same pagan rituals!

   If God created this vast universe of billions of galaxies, stars planets and all matter that we know now exist in the universe, it strikes me as rather odd that he chose that little hut in the middle of an arid and inhospitable land as somewhere to remember him!

   Likes(0)Dislikes(0)
  18. @Moosa rasheed on Sat, 9th Jun 2012 11:12 AM 

   On the contrary, I salute the Arabs. They have hit a pot platinum, and they are still going strong.

   What I don't like is the deception there in.

   Likes(0)Dislikes(0)
  19. here come the true MDP members comments. This is why the dictator and the traitor Anni was asked to resign.

   Anni and his alliance were trying to eradicate the Islam from Maldives and there are number is cases where we can prove his actions .

   MDP thugs and his allies need to know that Maldives will remain as Islamic country and you guys will be able to change that.

   Likes(0)Dislikes(0)
  20. here come the true MDP members comments. This is why the dictator and the traitor Anni was asked to resign.

   Anni and his alliance were trying to eradicate the Islam from Maldives and there are number is cases where we can prove his actions .

   MDP thugs and his allies need to know that Maldives will remain as Islamic country and you guys will not be able to change that.

   Likes(0)Dislikes(0)
  21. Mohm Shiraz "… baagees still need more time to rob the coffers".

   OK, Gayoom and cronies did rob a lot in their 30 years. But the robbing done by Anni and his thugs were much more during their 3 years.

   Likes(0)Dislikes(0)

Comments are closed.