“Ladders now broken”, Umar Naseer tells police

Progressive Party of the Maldives (PPM) Interim Deputy Leader Umar Naseer was summoned to the police headquarters today for questioning over statements he made during a rally held last December.

Speaking to the press outside police headquarters, Naseer said that police had a script of what he said during the protest on December 23 near the Maldives Monetary Authority (MMA).

Naseer told the press that during the protest he spoke to the protesters about climbing “somewhere” using ladders.

A report by former Environment Minister Mohamed Aslam and National Security Advisor Ameen Faisal into the former government’s intelligence prior to February 7 noted remarks by Naseer during asking for 2,000 volunteers to storm army barracks with 50 ladders, at which point “the people inside will be with us.”

“From today onward, we will turn this protest into one that achieves results,” Naseer reportedly said. “We know how people overthrow governments. Everything needed to topple the government of this country is now complete.”

Naseer told journalists outside police headquarters today that “I have been questioned over this previously. I told them that those ladders were not used and have broken now.”

‘’There will be no evidence to prove me guilty of a criminal offence,’’ he said. ‘’In my statement I did not mention where to place the ladders or where to climb in using the ladders.’’

He also told the press that there was a political purpose behind his summoning to police for questioning over the same case for the second time.

Naseer insisted that his summons was related to the “political challenges” between parties in the current coalition government.

Naseer was unavailable for comment at time of press.

Likes(0)Dislikes(0)

13 thoughts on ““Ladders now broken”, Umar Naseer tells police”

 1. 3 ނޮވެމްބަރު 1988 އާއި 7 ފެބުރުއަރީ 2012 ތަފާތީ ކިހިނެއްތޯ؟ 7 ފެބުރުއަރީ 2012 ގައި ހަމަ ކަށަވަރުން ވެސް ޔުނިފޯރމް އެޅި ސިފައިން ދިވެހި ދަޢުލަތަށް ދިން ގެއްލުން ބޮޑު. އެތަންތަން ދިފާޢުކޮށް، އަމަން އަމާންކަން ބަލަހައްޓައި، ޞުލުޙަ ޤާއިމުކޮށް، މީސްތަކުންގެ މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮއްގެންތިބި ބަޔަކު އެކުރި ހުވަޔާއި ޚިލާފުވެއްޖެ. ކީރިތިﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށް، އެހުވަޔާއި ޚިލާފުވާމީހުންގެ ކިބައިން އެކަލާނގެ ބަދަލުހިއްޕަވާ ދުވަހުން ޖަވާބުގައި މިބައިމީހުންނަށް ބުނެވޭނެތޯ ތިމަންމެން ބަޣާވާތް ނުކުރާކަމަށް ކޯނީ ރިޕޯރޓްގައި އެބައޮތޭ؟

  Likes(1)Dislikes(1)
 2. Everything he said was shown live on TV and the Police surely has the brains to figure it out. He is taking the Police and everyone else in this country for a joke and for some reason all the political leaders seem to be dancing to his tunes. What a joke!

  Likes(1)Dislikes(1)
 3. #CoNI failed big time, instead told us that we didnt see what we saw and we didnt hear what we heard! This is a coup!

  Likes(1)Dislikes(1)
 4. The only thing Coni failed to mention was on 7th February the sun rose from West and set from East. Had it being included the CONI report would have been complete. There is no body in this world that cannot be bought by the collective wealth of the millioneirs behind the coup. Now we shall pray and only Almighty Allah would give us justice. Hopefully Maumoon will have his meeting with Allah soooner to answer the questions

  Likes(1)Dislikes(1)
 5. The ladders broken or not were involved in the coup that toppled the legitimate and popular government as was conspired.

  Conspiracy against the state is the highest crime against the state. PPM's Umar must be prosecuted for plotting the coup and the police and armed forces for staging the coup.

  Likes(1)Dislikes(1)
 6. Well ladders broken just like Mahir's back bone ? Sure Umar would know how it happened. We would not accept so easily n can not run a way just like that Umar.

  Likes(1)Dislikes(1)
 7. It was so obviously a coup. Can you imagine this happening in a normal country. What a joke!

  Likes(1)Dislikes(1)
 8. @Ahmed on Thu, 6th Sep 2012 10:57 AM

  A normal country?

  This is not a normal country. It never was. This is a suburb of the Arabian Peninsula, with an ignorant population infested with vile thoughts.

  Normal country? you are making me laugh...

  Likes(1)Dislikes(1)
 9. using ladders to bring down a government is by itself an illegal act. governments could be brought down only by a ballot.

  Likes(1)Dislikes(1)
 10. Umar Naseer... is just a bratty, boyish, politician without real leadership qualities. Why should normal citizens listen to his hallucinatory ramblings!!

  Likes(1)Dislikes(1)

Comments are closed.